OTVOREN I ZATVOREN GOVOR TELA

Govor vašeg tela, koji obuhvata držanje, izraze lica i pokrete, čini više od polovine onoga na šta drugi odgovaraju i na osnovu čega donose zaključke.

 

OTVOREN I ZATVOREN GOVOR TELA

Otvoren govor tela su svi otvoreni gestovi - otvorene šake i neprekrštene ruke, povremeni suptilni pokreti ka drugoj osobi koji kažu “S tobom sam” i pokazuju prihvatanje, raskopčan mantil ili jakna koji i bukvalno i simbolično pokazuju srce... Kada se objedine, ti pokreti govore da je sve u redu.

Zatvoren govor tela - Odbramben stav pokazuje se gestovima koji štite telo i srce. Uz prekršenete ruke, najočigledniji odbrambeni gestovi su i izbegavanje kontakta očima i okretanje bočnih strana tela. Još jedan negativan gest je vrpoljenje koje takođe može iskazivati nestrpljenje ili nervozu.

Otvoreno lice - Otvoreno lice se osmehuje, ostvaruje kontakt očima, pruža povratnu informaciju, pokazuje radoznalost i zainteresovano podiže obrve. U razgovoru, možemo klimati glavom na kraju neke izjave, kako bismo pokazali da očekujemo odgovor.

Zatvoreno lice - Suprotno ovome, zatvoreno lice se mršti, pući usne i izbegava kontakt očima. Ono može biti i bezizražajno. To je ono koje samo pilji u vas, kao mrtva riba. Za takvog čoveka kažemo ponekad da gleda kroz nas.

55% onoga na šta reagujemo je vizuelno; 38% čini intonacija a samo 7% same reči.

Potreban vam je dokaz? Razmislite kada ste poslednji put bili s nekim ko je stajao prekrštenih ruku, lupkao nogom i delovao ljutito, a onda viknuo: “Dobro sam!” Kojim ste znacima poverovali - rečima ili govoru tela i intonaciji? Eto dokaza da gestovi i intonacija znače mnogo više od samih reči.

5-mesečna obuka “MAJSTORSTVO KOMUNICIRANJA”


Ako želite da usavršite svoje umeće komunikacije, prijavite se za 5-mesečnu obuku+trening "MAJSTORSTVO KOMUNICIRANJA"