Rad u firmama/organizacijama | Poslovni koučing

Suština rada u firmama tj. organizacijama je sledeća: Svaki pojedinac, kao i organizacija, posmatra se kao jedan jedinstven sistem, a cilj svih daljih koraka, generalno gledano, je:

  1. Saznati kako taj sistem funkcioniše
  2. Otkriti šta ga koči ili zaustavlja na putu daljeg napredovanja i
  3. Otkloniti prepreke i pomoći osobi/organizaciji da u punoj meri ispolji svoje potencijale.

Zašto firme uzimaju za pojedince individualni koučing? Najčešći problemi su da se ljudi ne snalaze, nemaju motivaciju, dobri su stručnjaci a loši u komunikaciji, nejasni ciljevi i druge unutrašnje prepreke onemogućavaju ih da postignu vrhunske rezultate… Ili firma jednostavno želi nekoga da pripremi za novu funkciju tako što će ga opremiti dodatnim veštinama.

Kada govorimo o individualnom koučingu, postoje dve mogućnosti. Jedna je da se prvo sa osobom na vrhu hijerarhijske lestvice odradi 12 individualnih kliring-koučing sesija, kako bi ta osoba videla i osetila efekte ovakvog rada i nakon toga izabrala zaposlene sa kojima eventualno želi da se prođe ista procedura. To su, po pravilu, uvek oni koji treba dalje da obučavaju druge – najčešće srednji menadžment. Druga mogućnost je preskakanje ovog koraka i direktan prelazak na individualne sesije sa, npr. 2-4 najvažnije osobe u firmi /organizaciji.

Koje su dobrobiti od individualnih sesija? Primarna dobrobit je poboljšanje ličnih performansi svakog pojedinca a time i unapređenje poslovanja cele firme koje će neminovno rezultirati povećanjem profita. . Sekundarna dobrobit za svakog pojedinca je njegovo bolje snalaženje ne samo u poslovnom već i privatnom životu, drugim rečima, osoba diže svoju svesnost u svim sferama života. Budući da se individualne sesije rade najčešće sa rukovodećim kadrom, u praksi to znači da se takva osoba osposobljava za brže detektovanje i rešavanje problema, kvalitetniju komunikaciju, efikasnije prenošenje znanja i informacija odozgo na dole, kao i osposobljavanje osobe za prepoznavanje i slanje poruka prihvatanja i odbijanja na način koji neće oštetiti odnos sa zaposlenima već će ga unaprediti.

Kada je u pitanju grupni trening, za ozbiljniji rad neophodne su informacije o hijerarhiji, sistemu nagrađivanja, najvažnijim ciljevima i problemima u poslovanju, specifičnim razlikama između radnih mesta i ljudi, a sve sa ciljem da otkrijemo najslabije tačke, kao i najveće potrebe firme, kako bismo ih pokrili optimalnim programom obuke. Ono što je obavezan deo i osnova ovakve obuke jeste ovladavanje najvažnijim komunikacionim veštinama kao što su prisustvo, držanje pažnje, suočavanje sa drugima, delotvorno slanje komunikacije, potvrđivanje, blokiranje emocija koje oštećuju komunikaciju i sl. Svaka obuka takođe sadrži i deo koji zovemo „Pitanja i Odgovori.“ Idealno bi bilo vremenom do te mere proširiti deo „Pitanja i Odgovori“ da se trening praktično pretvori u grupni koučing tokom kojeg se na samom početku upoznajemo sa konkretnim problemima i ljudskim limitima…., a potom nalazimo načine da te prepreke prevaziđemo.

Kao dodatno sredstvo obuke koristim svoja dva priručnikaSVET VOLI POBEDNIKE (uvek) i PRONAĐI SVOG ANĐELA ČUVARA (po potrebi) koje „prepisujem u dnevnoj dozi“ od 30 min za dalje napredovanje i održavanje motivacije.

Koje su dobrobiti za firmu od individualnog koučinga u kombinaciji sa grupnim treningom? Rezultati uvođenja ovakve prakse manifestuju se kroz podizanje svesnosti, brže donošenje odluka, veću autonomiju, jasnije granice u odnosima sa drugima, lakše izlaženje na kraj sa „vrućim“ tačkama komunikacije sa kolegama i klijentima, povećanje motivacije, i, kao krajnji rezultat – povećanje radnog učinka.

Optimalna varijanta je saradnja u dva ciklusa. Prvi bi podrazumevao 12 individualnih sesija za jednu ili više osoba na rukovodećem položaju, 1x nedeljno, u trajanju od jedan ipo sat. Grupni trening bi se održavao ad hok ili u kontinuitetu u ritmu koji je određen realnim potrebama. Nakon ovoga, prelazi se na formu individualnog savetovanja sa osobom na vrhu hijerarhijske lestvice u ritmu koji zavisi od njenih potreba i mogućnosti, uživo ili preko skajpa. Ona bi uključivala relativno brzu i koncentrisanu primenu celokupnih alata metoda dubinskog koučinga sa ciljem da se klijentu pomogne da što pre razreši postojeće dileme i dođe do čistog mentalnog i emocionalnog stanja, iz kojeg može da se jasno pozicionira, zauzme dobre stavove i donese najbolje odluke.

VAŽNA NAPOMENA: Za postizanje napretka nije neophodno sprovesti navedeni program u celini. Svaki klijent/organizacija može se po sopstvenom izboru opredeliti za neki od ponuđenih oblika saradnje.

Za NAJČEŠĆE TEME idite na POSLOVNI KOUČING.

DODATNE INFORMACIJE MOŽETE DOBITI NA: